Шабленско езеро и Езерецко езеро – Снимки и информация

Под името Шабленско езеро най-често се имат впредвид две съседни крайбрежни езера тип лиман – Шабленското и Езерецкото, които свързани помежду си с изкуствен канал. На изток езерото е отделено от морето с къса ивица от пясъчни дюни. Голяма част от Езерото е в границите на правителствената резиденция Шабла. Бреговете на езерото са почти изцяло обрасли с тръстика /Phragmites australis/ и теснолистен /Typha angustifolia/ и широколистен папур /Typha latifolia/. Тръстиковите масиви представляват основното местообитание на птиците в комплекса. Значителни по размери са и откритите водни площи. Езерото се захранва изключително от подземни води. Северно от Шабленското езеро се намират неголеми изкуствени насаждения от бяла акация /Robinia pseudoacacia/ и американски ясен /Fraxinus americana/, а от юг – тополови култури.

СНИМКИ ОТ ШАБЛЕНСКИЯ ЕЗЕРЕН КОМПЛЕКС

Птици
На територията на Шабленския езерен комплекс са установени 260 вида, от които 70 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 111 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 13 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 26 вида, в SPEC3 – 72 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 90 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 86 са вписани също в приложение І на Директива 79/409 на ЕСЕС. Комплексът има стратегическо значение за световно застрашената червеногуша гъска /Branta ruficollis/ през зимата, като заедно с Дуранкулашкото езеро приемат почти цялата й световна популация. През този сезон тук се наблюдават също големи концентрации на голямата белочела гъска /Anser albifrons/ и единични екземпляри световно застрашената малка белочела гъска /A. erythropus/. Този факт определя мястото като едно от най-важните зимовища на тези видове гъски в света.

Езерото е едно от местата в страната със значителни струпвания на поен лебед /Cygnus cygnus/ и зеленоглава патица /Anas platyrhynchos/ през зимата. Езерният комплекс е важна миграционна станция за щъркелоподобните /Ciconiiformes/, гъскоподобните /Anseriformes/ и дъждосвирцоподобните /Charadriiformes/ птици. През есенно-зимния сезон тук се наблюдават редица световно застрашени видове, като къдроглавия пеликан /Pelecanus crispus/, малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/, малката белочела гъска, белооката /A. nyroca/, тръноопашатата /Oxyura leucocephala/ потапница и големия креслив орел /Aquila clanga/. Малкият корморан образува значителни струпвания както по време на миграция, така и през зимата. В Шабленските езера гнездят два световно застрашени вида – белооката потапница /Aythya nyroca/ и ливадният дърдавец /Crex crex/. В значителни количества се размножават редица други редки и застрашени от изчезване птици, като морският дъждосвирец /Charadrius alexandrinus/ и черночелата сврачка /Lanius minor/. Езерото е едно от най-важните места в страната за опазването на гнездящите тук морски дъждосвирец, кафявокрил огърличник /Glareola pratincola/, кокилобегач /Himantopus himantopus/, белочела рибарка /Sterna albifrons/ и вечерна ветрушка /Falco vespertinus/.