Частния съдебен изпълнител Николай Ников е обявил на публична продан регулиран парцел намиращ се на улица “Вихрен” № 21 в Шабла. Парцела е с големина от 1141 м2 по скица, а по нотариален акт 1185 м2. Срока на продажбата е до 17 ч на 11.04.2013 така че ако ви интересува побързайте. Ето и подробностите около имота:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 83017.504.25 /осем три нула едно седем точка пет нула четири точка две пет/ по кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-15/29.03.2006г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, изм. със Заповед №КД-14-08-Ш-29/27.06.2006г. на Началника на СК-Добрич, находящ се в гр.Шабла, общ.Шабла, обл.Добрич, адрес: ул.”Вихрен” № 21, с площ от 1141 /хиляда сто четиридесет и един/ кв.м. по скица, а по нотариален акт с площ от 1185/хиляда сто осемдесет и пет/ кв.м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м./, трайно предназначение: Урбанизирана, стар идентификатор: кв.86 VIII №61, при граници и съседи: 83017.504.341, 83017.504.26, 83017.504.24, 83017.504.4075.

За повече подробности потърсете страницата на ЧСИ Николай Петров Ников.

Адрес: ул. “България” 1 ет.2, офис 205
Добрич 9300

Телефон: 058/ 604583; 058/ 621177
Ел. поща: nikov810@gmail.com
Страница. http://www.nikov810.com