Изграждане на екоинженерна инфраструктура и превръщане в атрактивни дестинации за устойчив екологичен туризъм предвиждат мастерплановете на защитени местности “Дуранкулашко езеро” и “Шабленско езеро”. Те са разработени от екип на “ТПО Варна ЦППБО” с ръководител проф. арх. Иван Никифоров в сътрудничество с Националния център за териториално развитие, София.

Разработките са част от дейностите по проект “Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм”, реализиран от община Шабла в партньорство с Областен съвет на област Вастра Гьотланд, Швеция. Проектът, чиято реализация приключи през март, е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по Приоритетна ос 4: “Местно развитие и сътрудничество”, Oперация 4.2: “Междурегионално сътрудничество”. Общата стойност на проекта е 262 616 лева, а срокът на изпълнение 12 месеца.

Основен резултат от изпълнението на проекта е модернизиране на общинското управление на защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро и създаването на иновативни практики за управление.

Разработените мастърпланове са важен инструмент за последващо развитие, за осъществяване на проекти и идеи, привличане на инвеститори и посетители, смятат от община Шабла. Съществен резултат от проекта, който ще гарантира и неговата устойчивост, са работните проекти и тръжната документация за последващ избор на изпълнител, предпоставка за кандидатстване и осигуряване на финансиране. Изборът на обектите, които да бъдат проектирани, се извършва в сътрудничество с партньорите от Швеция на база на техния опит и програмата за възстановяване на езерото Хорнборга, реализирана през последните години. Работните проекти се изготвят от ” Нел проект” ООД, Балчик.

Защитена местност “Дуранкулашко езеро”

е разположена на 15 км северно от Шабла. Обхваща територия от 4465 дка и е част от природен комплекс “Дуранкулашко езеро” с площ 20 425 дка. Защитената зона е сред най-значимите влажни зони в страната и заедно с Шабленското езеро е единственият крайбрежен лиман по българското Черноморие със запазен естествен характер.

Специализираният подробен устройствен план на защитената зона предвижда изграждане главно на екоинженерна инфраструктура за охрана, наблюдение и изследвания и минимална намеса в уникалната екосистема.

Автомобилният достъп до езерото е от главен път І-9, като са проектирани общо пет връзки с него:

 • Съществуващ подход към т.нар. “Патарник”, чийто терен в бъдеще се предлага за изграждане на интерпретационен парк “Назад през хилядолетията” и връзка с археологическия резерват
 • Съществуващ подход към бившата помпена станция, сега преустроена в заведение
 • Подход към съществуващ склад и връзка с терена на бъдещето “Лятно зелено училище”
 • Съществуващ подход към стопанския двор на селището, който се използува за автомобилна връзка с ресторант “Златната рибка” и бъдещия информационен център
 • Съществуващ подход към комплекс “Космос”, който се използува за връзка с пешеходния маршрут около езерото в северната му част.

Всички автомобилни подходи към езерото завършват с буферни паркинги, след което цялото движение около него е само пешеходно. Предвижда се изграждането на една главна обходна пешеходна пътека, прокарана на границата между водолюбивата растителност и твърдия терен. В основната си част тя е разположена върху съществуващи горски пътеки и ще се изпълни от трошенокаменна настилка.
В участъци, където пътеката преминава през тръстики или водна площ, ще се изпълнява от дървена платформа, поставена върху дървени колове.

Главната пешеходна пътека дава възможност да се обиколи цялото езеро или части от него и да се достигне до всички устройствени елементи, предложени в проекта – наблюдателни кули, заслони за почивка и наблюдение, беседки за отдих, рибарски и туристически мостици, фотоплощадки и съществуващите ресторанти и заведения.

Информационният център е разположен непосредствено до съществуващия ресторант “Златна рибка” и е снабден с паркинг за автомобили и мостик с наблюдателна площадка. Предвижда се възможност за пресичане на езерото с плавателни съдове и изграждане на база за кану-каяк до помпената станция. Оформя се и нова влажна зона на мястото на бившите рибарници.

Предвидена е и малка чайна, в която туристите могат да се подкрепят, преди да се насочат на запад покрай южния бряг на езерото. В югоизточната част на езерото е разположена зоната, разрешена за риболов, и затова тук са проектирани три рибарски мостика и една фотоплощадка.

На полуострова, разположен на южния бряг на езерото, се предвижда изграждане на интерпретационен парк “Назад през хилядолетията” и за да стигне до него, пресича южния ръкав на езерото със съответна наколна пътека. Вторият информационен център ще осигурява информация за груповата културна ценност “Праисторическо, антично и средновековно селище и прилежащи некрополи”. Предвиден е терен и за изграждане на лятното зелено училище, както и разполагане на детски съоръжения в парковата среда.

masterplan-durankulashko-ezero

Защитена местност “Шабленско езеро”

е разположена на 5 км северно от Шабла. Тя е с площ 5312 дка и представлява влажна зона, включваща два крайбрежни лимана – Шабленското и Езерецкото езеро, свързани с канал, прилежащите пясъчни дюни и земеделски земи. Автомобилният достъп до езерото е от главен път І -9, като са проектирани общо три пътни връзки с него:

 • Съществуващ подход към т.нар. “Патарник”, в близост на който се разполагат паркинг, информационният център за езерото и лятното зелено училище
 • Подход от съществуващ горски път, разположен преди с. Езерец, към бъдещия център за международни състезания по риболов
 • От самото село Езерец до морския бряг

Всички автомобилни подходи към езерото завършват с буферни паркинги, след което цялото движение около него е само пешеходно. Една главна обходна пешеходна пътека, прокарана на границата между водолюбивата растителност и твърдия терен, превръщаща се в наколна, когато преминава през водните площи, ще дава възможност за обиколка на северозападната част на езерото, тъй като югоизточната е заета от специалната зона на правителствената резиденция.

Информационният център е предвиден непосредствено до съществуващия “Патарник”. Тук е обособен и паркинг за автомобили. До него е проектиран терен за лятно зелено училище. Наблюдателни кули, заслони за почивка и наблюдение, беседки за отдих и рибарски и туристически мостици, разположени по пътеката, ще осигуряват възможност за наблюдение и рекреация. Планът предвижда и изграждане на център за международни състезания по риболов с два рибарски мостика и собствен паркинг, достъпен директно от главен път І -9.

masterplan-shablensko-ezero

Цели на плановете

 • да гарантират устойчивото управление на защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро
 • да допринесат за създаването на иновативни практики за управление и да подпомогнат община Шабла в тази и функция
 • да бъдат важен инструмент за последващо развитие, за осъществяване на проекти и идеи и привличане на инвеститори

- сред най-значимите влажни зони в България

- единствените крайбрежни лимани по българското Черноморие със запазен естествен характер

- с растителни видове с важна международна и национална консервационна значимост

- заедно формират най-многочисленото съвременно зимовище на застрашената от изчезване в световен мащаб червеногуша гъска

- включени в списъка на Рамсарската конвенция като местообитание на водолюбиви птици с международно значение

- цялата територия е включена в списъка ВirLife International– орнитологично важните места в Европа

П.С мастерплановете са готови и обсъдени още през март-април просто съм пропуснал да ги публикувам :-(