В община Шабла стартира проект за опазване на популацията на световно застрашената червеногуша гъска, съобщи пред Дарик Нада Тошева – изп.директор на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Проектът има за цел да ограничи влиянието на икономическите дейности върху редкия птичи вид и да гарантира опазването му.

Проектът е с продължителност 4,5 години и е на стойност 2 656 608 евро. Ще се финансира по програмата Life + Nature на Европейската комисия. Партньори по проекта са БДЗП, земеделските производители „Кирилови”ООД от с.Крапец, Ловно-рибарско сдружение Шабла и двете най-големи природозащитни организации във Великобритания – Тръст за дивите птици и влажните зони и Кралско дружество за защита на птиците.

80-90% от световната популация от червеногуши гъски зимуват край Шабленското и Дуранкулашкото езеро. „Птиците нанасят щети на земеделските производители, но именно защото видът е застрашен е важно да се намери баланс между управлението на земеделските земи и опазването на гъските”, коментира Тошева. Проектът цели ангажиране на фермерите, ловците, риболовците и местната общност за намаляване на смъртността на редкия вид.

Сред предвидените дейности по проекта са мониторинг на местата за хранене, осигуряване на регулиран достъп до водоемите, отваряне на нови места за риболов, монтиране на камери, изграждане на наблюдателни кули и създаване на патрулни екипи срещу бракониери. Голяма група мероприятия са насочени към работа с фермерите за пилотно тестване на компенсаторна схема за щети, причинени от червеногушата гъска. След това механизмът ще се предложи на Министерството на земеделието за включване в Общата селскостопанска политика след 2013 година. Ще се провеждат семинари за земеделски производители за възможностите на Програмата за развитие на селските райони и информационни кампании. През 2011 година ще се организира фестивал на хвърчилата за популяризиране на община Шабла като устойчива туристическа дестинация.

Проектът вече е представян в Шабла, има и назначен екип за осъществяването му. Днес във Варна се провежда първа среща на партньорите за планиране на дейностите до края на годината.

rbgeese-durankulak-lake_hans-dekkers

червеногуши гъски край Дуранкулашкото езеро – снимка Hans Dekkers