Валентина Добринчева
Дарик Добрич

В Шабла приключиха дейностите по проект “Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм”. По него с 262 000 хиляди лева за 12 месеца бяха положени основите на модернизиране на управлението на защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро. Специалисти от област Вастра Гьотланд, Швеция са помогнали на община Шабла със съвети как да превърнат тези места в атрактивна дестинация за туризъм.

В морския град се проведе публично обсъждане на резултатите от проекта, на което бяха поканени организации, работещи в сферата на регионалното развитие, опазване на природата, туризма. След срещата Валентина Добринчева разговаря с кмета на Шабла Красимир Кръстев.

Какъв точно туризъм мисли да развива община Шабла в района на двете езера, г-н Кръстев?

Община Шабла е богата на природни ресурси. Има две защитени територии с не само местно, но и национално и европейско значение. Тези две езера привличат голяма популация от зимуващи и мигриращи птици, а в същото време дават поминък на местните хора под формата на риболов, възможност за развиване на екологичен, културен и опознавателен туризъм. Това е свързано с подобряване на инфраструктурата, която сега съществува между езерата.

Можем ли да назовем съвсем конкретни планове за Шабленското и Дуранкулашкото езеро и кога ще бъдат факт?

Създадохме връзка за ползване на добри практики с област Гьотланд, Швеция, по-точно с езерото Хорнборг, където видяхме един динамичен и успешен модел за управление на природни територии. Всички заинтересувани, които участват в управлението на езерото и по някакъв начин ползват ресурса му, имат свой бизнес и генерират средства, които се връщат обратно в природата. Знаете, че българското законодателство е добро по линия на опазване на околната среда, но това което липсва, са средства. Практически, мерки, които са разписани на институции да извършват определени дейности, обикновено не се случват поради липса на средства. Затова много важен елемент е създаването на териториална структура, която да се занимава с управлението на тези територии – Шабленско и Дуранкулашко езеро.

Чапли на стража в езерото

Като краен продукт, ние ще завършим с четири работни проекта. Идеите, които се разработват по тях, трябва да преминат одобрение по ЗУТ, съгласуване с МОСВ и да се приемат от общински съвет Шабла. Тогава ще бъдат годни за кандидатстване за изграждане на съоръженията, които сме замислили. Това са еко-пътеки, укрития за наблюдение на птиците. Има и един особен обект на езерото Дуранкулак – археологическия обект, който е особена ценност – в него има световни достижения и открития.

Той е в доста лошо състояние и от Историческия музей в Добрич казват, че за да бъде подходящ за посещаване трябва най-малкото охрана и гид, за да бъдат опазени обяснителните табели, че дори и дъските на стъпалата, които се крадат почти веднага след ремонтирането им. Ще помогне ли този проект и според вас възможно ли е реално да има интерес към тези места?

Разбира се. В четирите работни проекта, които имаме готовност да представим за финансиране за изграждане на инфраструктура, единият от обектите е именно този остров и полуостров, заедно с целия археологически обект. Имаме съгласието на музея в Добрич и използваме част от неговите идеи – те са ни партньори. Създаването на инфраструктура ще помогне за охрана и валоризация на обекта. Ще бъдат монтирани камери за видео наблюдение и с цел охрана и с цел наблюдение на флора и фауна.

Нека да кажем какви са и другите?

Предвидено е изграждане на съоръжения от типа на еко-пътеки от няколко вида. На места те ще бъдат без визуален достъп между животните и хората, тоест стени с процепи и площадки и кули – да можем да водим наблюдение без да обезпокояваме животните. Всичко ще бъде само с регламентиран достъп, по определен начин, с капацитет на натоварване, някъде ще има информационни центрове. Защитените местности – езерата, ще бъдат обхванати от мрежа, ще има маршрути от по половин, един, два или четири часа преход, както и възможности за цял ден престой. Ще има достъп до населените места по преки пътеки – през водата, по обиколни маршрути, съчетани с места, където може да се практикува любителски риболов, културно-опознавателни пътеки. Ландшафтът дава възможност за различни начини на достъп до това, което природата предлага.

Какви пари търсите и откъде ще дойде финансирането?

Има различни програми за финансиране на тези четири работни проекта. При някои можем да кандидатстваме пакетно с обектите, които искаме да изградим – по регионално развитие, по транс-гранично сътрудничество в Черноморския басейн, възможно е също по линия на културния туризъм. В зависимост от подхода ще решим дали ще кандидатстваме за 4-те за европейски средства или трябва да направим подбор и подход. Важното е, че при разработването на мастер плановете за тези проекти изхождахме от задължителното условие земята, на която ще се развиват, да е общинска собственост. Защото при европейските програми има недопустими разходи на публични средства в частен характер. Всичките инфраструктурни обекти, които са разположени около езерата, ще бъдат в имоти, които са изключително общинска собственост, за които ние ще имаме готовност с разрешение на общинския съвет да кандидатстваме за средства и да разработваме обектите