в-к Изгрев

На 12 март 2010 година в град Шабла  се проведе публично обсъждане на постигнатите резултати при реализацията на дейностите по проект  „Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм”. На срещата присъстваха представители на  нестопански организации, работещи в сферата на регионалното развитие, опазването на природата, туризма, експерти в сферата на екологията, експерти от общинска администрация, общински съветници, граждани и фирми от община Шабла.

Основната цел на проекта е да допринесе за модернизиране на общинското управление на защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро, в рамките на правомощията и отговорностите на общината, според действащото в България законодателство, чрез механизмите на междурегионалното сътрудничество и прилагането на успешни и добри европейски практики.

Подписаният договор за безвъзмездна помощ  е на обща стойност 262 616 лв., от които 85 % се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % са национално съфинансиране.
Продължителността на проекта е 12 месеца.Той се осъществява в сътрудничество с област Вастра Гьотланд – Швеция на базата на техния опит и програма за възстановяване на езерото Хорнборг.
Срещата откри главният архитект на община Шабла Татяна Нейкова и представи накратко целите на проекта. На вниманието на присъстващите бяха предоставени разработените мастър-планове на защитените местности Шабленско и Дуранкулашко езеро от екип с ръководител проф.арх. Иван Никифоров.

Архитект Нейкова обясни че, на това събиране на целевата група се прави отчитане на дейностите по проекта, а мастър-плановете са само продукт, който тепърва  ще се процедира съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията. Ще бъде насрочено по-късно, официално публично обсъждане след което, в законовите срокове ще се приемат възражения по изработените планове. Това ще стане след приемането на Общия устройствен план на община Шабла.

Кметът Красимир Кръстев оцени като много добри възможностите, които дава този проект, а именно да ползваме добри европейски практики и да управляваме защитените си територии така че, всички заинтересовани страни да бъдат удовлетворени и природните дадености запазени. Реализацията на няколко екологични проекта в момента е добра предпоставка, целите заложени във всеки от тях да се реализират, защото предвидените дейности взаимно се допълват.

Презентация на разработените мастър- планове направи проф.арх.Иван Никифоров. Като много благоприятен, той посочи факта, че териториите- предмет на разработката са общинска собственост и не се налагат допълнителни процедури. Плановете са чудесен инструмент за последващо развитие, осъществяване на проекти и идеи, привличане на инвеститори, посетители, за превръщането на общината в привлекателна дестинация с алтернативни форми на туризъм. Те предвиждат направата на еко-къщи, изграждането на информационен център, построяването на наколни пътеки през крайбрежните тръстикови масиви, рибарски мостици. Предвижда се до археологическите разкопки на Големия остров да се направи възстановка на праисторическото селище и намерените останки да се подредят в хронологичен ред.

ivan_nikiforov_obshtina_shabla

проф.арх.Иван Никифоров представя мастър планове за Дуранкулашко и Шабленско езеро

В мастър-плановете е залегнала идеята за изгражадане на чайни за посетителите, на заслони от различен вид за наблюдение на птиците.  Предвид статута на част от защитената местност “Шабленско езеро”, възможностите за реализация на разностранни дейности са ограничени, но и за тази територия авторите на разработките предвиждат изграждане на пешеходни обходни маршрути, заслони за наблюдение на редките птици. Мастър-плановете и на двете езера изключват автомобилния транспорт като средство за придвижване в защитените територии, за да не се смущават обитателите им.
В обсъждането се включиха кметът на Дуранкулак Зюмбюл Медаров, Павел Симеонов- фондация “Льо Балкан “, Димитър Георгиев от Българското дружество за защита на птиците.

Като благодари на присъстващите за участието в обсъждането арх.Т.Нейкова каза, че предстоят още много срещи във връзка с мастър-плановете докато, те бъдат окончателно приети и всички заинтересовани страни ще могат да направят възраженията и предложенията си.
След обсъждането екипът на проекта и авторите на разработките дадоха пресконференция.