Заседава консултативният съвет по туризъм в община Шабла, съобщиха от пресцентъра на общината. Консултативният съвет по въпросите на туризма е създаден въз основа на чл.10 от Закона за туризма. Дейностите му се уреждат чрез правилник. Съставът му се определя със заповед на кмета на общината. В него са включени представители на общинската администрация, членове на Сдружението по туризъм, неправителствени организации, културни институции. Този орган съществува в община Шабла от 2004 година и работи въз основа на приета годишна общинска програма за развитие на туризма. На последното му заседание беше направен отчет за резултатите от “Туристическо лято – 2009”.

Анализът на основния икономически показател – “брой туристи” дава основание да се каже, че отминалият сезон е добър на фона на започналата икономическа криза. По данни на собствениците в общината са гостували 5301 туристи, което е с 264 повече, спрямо 2008 година. Реализираните нощувки са 18 582, тук се отчита намаление спрямо 2008 с 873 броя. Достигната е 36,5 % заетост на легловата база при сезон 45 дни.

С решение на Общинския съвет, взето през 2008 година туристическата такса е увеличена с 50 % в зависимост от категорията на обекта. Събраните средства са изразходвани за дейности, залегнали в Програмата за развитие на туризма. Разкритият тази година Туристически информационен център в Шабла е от важно значение за популяризиране на природните, културно-историческите забележителности и туристическите обекти (хахахаха голям майтап сигурно го посещават 2-3 души на ден а този сайт го посещават от 400 до 600 души на ден през лятото )

Информационен Център

Ето ви го Туристическия информационен център да не го пропуснете на главната улица е

Направени са констатации от общинската администрация, че собствениците на новоразкрити туристически бази не ги регистрират своевременно, което е в нарушение на Закона за туризма. И тази година е отчетена слаба активност на Туристическото сдружение в общината. Негативно влияние върху количествените резултати оказват лошото състояние на инфраструктурата в района, организацията на ползване на плажните ивици, ниското качество на услугите.

Като причини за отлив на туристи бяха посочени още лошото водоподаване на къмпинг “Добруджа” и организацията на сметосъбирането там. В тази връзка беше съобщено, че се обмисля подобряване на дейността, новото е, че с такса смет ще бъдат обложени всички имоти на Къмпинга  (хайде честито може да нямате път и сметоизвозване ама ще плащате такса смет).

Задължителната категоризация на съществуващите къмпинги с необходимите минимум условия – пътеки, тревни площи, течаща вода и електричество, са предпоставка да се разреши въпросът за нерегламентираното къмпингуване по морския бряг. (къмпингите са в плачевно състояние и надали ще могат да решат проблема с нерагламентираното къмпингуване и вредите които нанася то на околната среда)

След разисквания по Отчета и предложената Програма за развитие на туризма през 2010 година, членовете на Консултативния съвет се обединиха около няколко решения, а именно:

  • диференцирано плащане на туристическите такси – през неактивния сезон таксата да се намали на 50% от утвърдената;
  • туристическата такса за лица до 12 години и над 65 години, да бъде 50% от утвърдената;
  • почиващите в бази, неподлежащи на категоризация по Закона за туризма да заплащат туристическа такса- 0,20 лв. на ден;
  • кметовете и кметските наместници да насочват своевременно към общинската администрация лица, желаещи да осъществяват хотелиерска и ресторантьорска дейност;
  • да се уведомят собствениците на туристически обекти подлежащи на облагане с патентен или друг вид данък за осъществяване на дейността им.

Членовете на Консултативния съвет решиха съставът му да бъде попълнен с представители на новорегистрираните сдружения “Обединени за Шабла”и това на зеленчукопризводителите.  Гласуваните решения на Консултативния съвет и Програмата за развитие на туризма в община Шабла през 2010 година ще бъдат утвърдени на заседание на Общинския съвет през месец февруари.