През 1971 г., на 2 февруари, в иранския град Рамсар е учредена Конвенция за влажните зони с международно значение, по-специално като местообитания на диви птици. Оттогава тази дата се отбелязва като Ден на влажните зони.

Целта с приемането на този международен документ е да се обединят усилията за опазването на важните екосистеми.

Всяка една от страните по конвенцията поема международни ангажименти за запазване и управление както на местообитанията, така и на свързаните с тях водолюбиви птици. Към момента повече от 130 страни са приели и прилагат Рамсарската конвенция.

В списъка на Конвенцията са включени над 1 200 Рамсарски места. Общата им площ е над 100 милиона хектара.

У нас конвенцията е в сила от 1976 г.Влажни зони с международно значение на територията на България са резерват „Сребърна”, Дуранкулашко  и Шабленско езеро, комплекс “Беленски острови”, остров Ибиша, защитена местност “Поморийско езеро”, защитена местност “Пода”, езеро Вая, резерват „Атанасовско езеро” и резерват „Аркутино”.

През август тузлата е пълна с птици