Колективът, който изработва Общия устройствен план на общината представи пред кметския екип и общинските съветници работен вариант на опорен план, който дава представа как ще изглежда крайният продукт. В експозето си ръководителят на екипа проф. Иван Никифоров обясни целта на тази презентация, като подчерта, че черновият вид ще даде възможност да се направи преглед и да се коригират онези части, които се разминават с виждането на общинското ръководство за организацията на територията.

При разработката са съблюдавани няколко важни принципа. Поради аграрния характер на района с развито зърнопроизводство и зеленчукопроизводство са обособени две праизводствени зони – за преработка на селскостопанска продукция и борси, и тържища в Шабла и Дуранкулак. Преидвидена е зона за строителна индустрия в общинския център в съответствие с очакваното развитие на общината.

Отчитайки заявените инвестиционни намерения по отношиние на алтернативните източници на енергия са предвидени 2-3 ветроенергийни парка и територия за организация на тази дейност.

Друг принцип заложен от проектантския колектив при разаработването на плана е приоритетно развитие ня отдиха и туризма във всичките му разновидности. Четиридесет километровата плажна ивица дава възможност за отдих на 150 хил. туристи , като на всеки от тях се падат по 12 кв. метра площ. За да се избегне негативният опит при застрояването на Южното черноморие, екипът предлага да се използват само 30% от този капацитет.
Курортно-туристическата дейност е локализирана в 3 зони – Шабла, Крапец, Дуранкулак и в трите голф – игрища – Тюленово, Езерец и Ваклино. Идеята на проектантският екип е международния път Е-19 да бъде изнесен от населените места, както това е направено в общинския център.

Основен принцип върху който екипа е изградил концепцията си , каза още проф. Никифоров е запазването на природните дадености на общината, които за щастие са непокътнати. Освен пясъчна ивица на територията има и скалист бряг, който не бива да бъде отписван от туристическия ресурс, напротив може да даде възможност за развитие на различни видове туризъм.

В работния вариант на ОУП се предлагат 1800 места за балнеоложки туризъм. За да се запази релефа на територията се предвижда строг контрол при застрояването и сгради с височина не повече от 7,5 метра.

За пръв път като тема в планирането на община Шабла се поставя културно-историческото наследство. Концепцията има идея да запази идентичността и автентичността на пейзажа, който се характеризира с пространствена дискретност и изисква специфичен подход, целящ синтез на природа и култура.

По отношение на зелената система на общината опорния план предвижда запазване на съществуващите зелени площи, създаване на два градски парка и оформяне на един нов природен парк.
Предварителните проучвания по отношение на водните ресурси на общината показват, че те са достатъчни. Въпрос на организация и техническо решение е, да бъдат използвани рационално, да се водоснабди цялата територия, като се избегнат сега съществуващите неудачи в системата и се предвиди изграждане на пречиствателни съоръжения. Направените изчисления показват, че ако бъдат реализирани заявените инвестиционни намерения за курортно-ваканционно застгрояване , по време на туристическия сезон ще бъде необходим много по-голям воден ресурс от нормалното потребление на постоянноживещото население в общината.
Според разработката развитието на електроснабдяванено, което в момента е решено, ще се обуславя от добиваната енергия от ветроенергийните паркове, за което ще се налага разширяване на електропреносната мрежа.
В края на срещата кметът Красимир Кръстев благодари на проектанския колектив за експедитивността при идзготвянето на опорния план и посочи , че той почти се прокрива с виждането на общината за организация на територията й.
На въпросите и предложенията във връзка с разработката, касаещи най-вече теториите под специален режим-военния полигон и дадените на концесия земи за извършване на проучвания от нефтопреработвателното предприятие тепърва ще се търси отговор. Това ще стане при срещата с проектантския екип през следващата седмица.