В МОСВ е изработен проект на заповед за обявяване нова защитена зона “Крайморска Добруджа”, в които попадат територии от област Добрич. Защитената зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа” е разположена в землищата на:

  • с. Гурково, с. Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик,. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопечене, община Каварна
  • гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла
  • с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал Тошево.

В защитената зона се забранява добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост и паша в горските територии, разораване, превръщане в трайни насаждения и залесяване на пасища, мери и изоставени орни земи, както и разораване и залесяване на поляни и други незалесени горски територии;

Не може да се променя предназначението и начина на ползване на ливади, пасища, мери, дюни, мочурища.  В заповедите са обявени и имотите, в които няма да може да се извършва застрояване, залесяване, разораване и превръщане в трайни насаждения.

В защитената зона се забранява и търсене и проучване на подземни богатства, както и разширяване на концесионните площи на съществуващите кариери и т.н.

Не се допуска благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска, туристическа и спортна дейност в пещерите и на входовете им, палене на огън в и на входовете на пещерите, чупене, повреждане, събиране или преместване на скални образувания,  преграждане на входовете на пещерите или на отделни техни галерии по начин, възпрепядстващ преминаването на видовете, предмет на опазване по  Въвеждат се още редица ограничени, които може да прочетете в пълния текст на проекта на сайта на РИОСВ Варна – ТУК.

Ето и карти на местоположението на земите в община Шабла, които попадат в проекта за защитена зона „Крайморска Добруджа”