Министерство на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие, е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици BG0002115 „Било”. Защитената зона е разположена в землищата на: с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич, с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Било, с. Белгун, с. Септемврийци и с. Нейково, община Каварна, област Добрич.

В срок до 14 март 2014 година, общинска администрация Шабла ще представи на Министъра на околната среда и водите мотивирано писмено становище, относно посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности. Това могат да направят в същия срок и всички заинтересовани лица.

Предлагаме ви да прочетете и пълният текст на проекта на заповед за защитена зона за опазване на дивите птици BG0002115 „Било”.

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Проект !

З А П О В Е Д

№………………

София, ………………..

На основание чл. 12, ал. 6, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. II от Решение на Министерски съвет № 678 от 07.11.2013 г. (ДВ, бр. 99 от 2013 г.):

1. Обявявам защитена зона BG0002115 „Било” в землищата на с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич, с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Било, с. Белгун, с. Септемврийци и с. Нейково, община Каварна, област Добрич, с обща площ 86206.115 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона BG0002115 „Било” са следните видове птици:

  • 2.1 Mалка белочела гъска (Anser erythropus), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Бухал (Bubo bubo), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Черен щъркел (Ciconia nigra), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Синявица (Coracias garrulus), Тундров лебед (Cygnus columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus cygnus), Ловен сокол (Falco cherrug), Сокол скитник (Falco peregrinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Сив жерав (Grus grus), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Дропла (Otis tarda), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Осояд (Pernis apivorus), Златистопер дъждосвирец (Pluvialis apricaria);
  • 2.2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

Малък ястреб (Accipiter nisus), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Посевна гъска (Anser fabalis), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Орко (Falco subbuteo), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans), Чайка буревестница (Larus canus), Обикновен пчелояд (Merops apiaster), Северен мишелов (Buteo lagopus), Брегова лястовица (Riparia riparia).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел :

  • 3.1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
  • 3.2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

4. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона BG0002115 „Било” е съгласно Приложението, неразделна част от настоящата заповед и е на разположение в МОСВ и РИОСВ – Варна.

5. В границите на защитената зона се забранява:

  • 5.1. залесяването на ливади, пасища и мери и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
  • 5.2. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
  • 5.3. използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство;
  • 5.4. изграждането на вятърни генератори и фотоволтаични системи за производство на електроенергия и съпътстващата ги инфраструктура (обслужващи пътища, подстанции, кабелни линии) извън регулацията на населените места.

6. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границите на защитена зона BG0002115 „Било” запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.

7. В срок до две години от влизане в сила на настоящата заповед, РИОСВ – Варна да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в Картата на възстановената собственост, Кадастралната карта и кадастралните регистри за съответните землища.

8. Защитена зона BG0002115 „Било” да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Варна.

9. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.

10. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник”.

11. Заповедта не подлежи на обжалване.

МИНИСТЪР:

ИСКРА МИХАЙЛОВА

Вижте на картата дали Вашия парцел попада в проекта за заповед за обявяване на защитена зона „Било”