На 12.07.2012 година официално беше подписан първият договор за безвъзмездна финансова помощ към Местна стратегия за развитие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.

На работна среща “Възможностите на България в контекста на интегрираната морска политика”, на която присъстваха представители на Генерална дирекция “Морска политика и рибарство” и Генерална дирекция “Околна среда” на Европейската комисия, Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури д-р Драгомир Господинов подписа и връчи първият договор за безвъзмездна финасова помощ към Местна стратегия за развитие на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.

Бенефициент е “ДДД” ЕООД на опитния водолаз Дамян Дамянов. Проектът ще се реализира в рамките на 3 ( три ) месеца на територията на с. Тюленово, община Шабла и е с наименование “Дооборудване на водолазен център “Посейдон”, зала за обучения и стаи за настаняване – с. Тюленово, община Шабла за развитие на подводния екотуризъм”.

Обща стойност на проекта 28 995,50 ( двадесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и петдесет стотинки ), като размера на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 17 397 ( седемнадесет хиляди триста двадесет и седем ) лева.

Проектът предвижда закопуване на оборудване и обзавеждане на водолазен център с места за настаняване. Предвидено е разкриване на нови работни места и удължаване на туристическия сезон, чрез предоставянето на нов туристически продукт – подводен екотуризъм.

mirg-shabla