Определен е туристическият данък, които ще плащат в община Шабла през 2011 година. Размерът на новия налог бе гласуван на вчерашното последно за годината заседание на общинския съвет.Собствениците на местата за подслон и местата за настаняване ще плащат както следва:

1. категория 1 звезда – 0,20 лв за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0,30 лв за нощувка;
3. категория 3 звезди – 0,50 лв за нощувка;

4. категория 4 звезди – 0.70 лв. на нощувка;
5. категория 5 звезди – 0.90 лв. на нощувка.

Кметът Красимир Кръстев обясни в ефира на радио “Добруджа”, че са въвели минимални нива за данъка след извършен анализ на досегашните постъпления от туристическа такса. Според Кръстев новите такси ще доведат до 3 пъти повече данъчни приходи в общината. Тази година от туристическа такса в община Шабла са влезли малко над 12 хил. лева. На територията на общината има около 1200 легла, като основно местата за нощуване са първа и втора категория.

Припомняме с гласуваните промени в Закона за местните данъци и такси, Туристическият данък замести досега събираната туристическа такса. Размерът на данък „туризъм” се определя от общинските съвети като варира в границите от 20 стотинки до 3 лева за всяка нощувка, в зависимост от категорията на хотела или другите места за нощуване на туристи.

Бел.Ред  : При изчиславането трябва да се вземе впредвид и  следната точка в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шабла :

Когато сборът на данъка по ал.3 за календарната година е  по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет  за средството за подслон или местото за настаняване, разликата  се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на  общината до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.