Община Шабла уведомява, че :
1. От 1 март 2011 г. до 30 юни 2011 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства;
2. От 1 март 2011 г. до 30 април 2011 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за данък върху превозните средства за цялата 2011 г. с 5 на сто отстъпка.
3. От 1 март 2011 г. до 30 юни 2011 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2011 г.
4. От 1 март 2011 г. до 30 април 2011 г. тече срокът, в който се плащат задълженията за ДНИ и ТБО за цялата 2011 г. с 5 на сто отстъпка.
5. На 31 март 2011 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче.
Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:
• касово – в касата на отдел ” Местни данъци и такси ” към Община  Шабла на адрес: ул. ” Равно поле” № 35, етаж 1, стая 109 с работно време 8:00 до 16:00 часа;
• безкасово – с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:
IBAN сметка – BG 24 IORT  8088 84015001 00
банков код – IORTBGSF
ТБ ИНВЕСТБАНК АД  клон Шабла
код за вид плащане – данък върху недвижимите имоти – 44 21 00
код за вид плащане – такса за битови отпадъци – 44 24 00
код за вид плащане – данък върху превозните средства – 44 23 00
код за вид плащане – данък придобиване – 44 25 00

Справки могат да се правят на място в отдел ” Местни данъци и такси ” към  община Шабла и на телефони : 05743 40 45

obshtina-shabla