МИНИСТЕРСТВО  НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  ЗАПОВЕД № РД-559
от 21 август 2009 г.
На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие
и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 802 от  4.12.2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.):
1. Обявявам защитена зона „Калиакра“ с  идентификационен код BG0002051, в землищата на с.  Тюленово, Шабла, община Шабла, област  Добрич, с.  Българево, Каварна, с.  Камен бряг и с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич,  с обща площ 109 027,953 дка, от които 55,434 кв. км морски пространства.
2. Предмет на опазване в защитена зона „Калиакра“ с идентификационен код BG0002051 са следните видове птици (виж официалния PDF)

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:

  • 3.1. опазване и поддържане на местообитанията посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
  • 3.2. възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване природозащитното им състояние.

4. В  границите на  защитена  зона  „Калиакра“ идентификационен  код BG0002051  се  включват
землени имоти с идентификатори, както следва (виж официалния PDF)

5. В  границите на  защитена  зона  „Калиакра“ с идентификационен  код BG0002051  се  включват
морски пространства с обща площ 55,434 кв. км.

6. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона „Калиакра“
с идентификационен код BG0002051, координатните регистри на частите от имотите по т. 4 и координатният регистър на точките, описващи линията, ограничаваща откъм морето морските пространства, включени в защитената зона, се съхраняват и са на разположение в МОСВ и РИОСВ – Варна.

7. В границите на защитената зона се забраняват:

  • 7.1. премахването на характеристики на ландшафта  (синори,  единични  и  групи  дървета)  приползването на земеделските земи като такива;
  • 7.2.  залесяването  на  ливади,  пасища  и  мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
  • 7.3.  използването  на  пестициди  и  минерални торове в пасища и ливади;
  • 7.4.  разширяването  площта  на  съществуващи кариери, с изключение на тези, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има стартирала процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл.31 от Закона за биологичното разнообразие;
  • 7.5.  промяната  на  предназначението  и/или начина  на  трайно  ползване  на  ливади,  пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения,крайбрежни клифове (скали) в селскостопанския и горския фонд, с изключение на случаите, при коитопромяната  е  свързана  със: изпълнението на  дейностите по предоставените с РМС № 536/30.07.2003 г. и  РМС №540/30.07.2003  г.  концесия  за  добив  на суров нефт от находище „Тюленово“ и концесия за добив на природен газ от находище „Българево“; изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъци, на съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата инфраструктура; реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
  • 7.6. изграждането на фотоволтаични инсталации и  вятърни  генератори  за  производство  на  електроенергия в земеделска земя, която е с начин на трайно ползване, различен от описания в забраната по т. 7.5, с изключение на тези, за които към дататана обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има завършена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл.  31 от Закона за биологичното разнообразие.

8.  Защитените  територии,  обявени  по  реда  на Закона  за  защитените територии, попадащи в
границите на  защитена  зона  „Калиакра“  с идентификационен  код  BG0002051,  запазват  статута,
категорията,  границите  и  режимите  си  на  опазване. Това не отменя прилагането на забраните и
ограниченията по тази заповед за тези територии.

9. В срок до две години от влизане в сила на настоящата заповед РИОСВ – Варна, да предприеме
необходимите действия по отразяване на защитената зона в кадастралната карта и кадастралните
регистри за съответните землища.

10. Защитена зона „Калиакра“ с идентификационен код BG0002051 да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ – Варна.

11. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби от Закона за биологичното разнообразие.

12. Заповедта влиза в сила от обнародването  в „Държавен вестник“.
13. Заповедта не подлежи на обжалване.
Министър: Н. Караджова