На последното си редовно заседание общинските съветници на Шабла одобриха инвестиционно предложение на “Каварна газ” ООД за изпълнение на проект за газифициране на община Шабла. Първата и необходима стъпка за това е присъединяването на териториалния обхват на общината към този на притежаваните от търговското дружество лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Каварна. Шабленската община ще заяви искане за това, пред Комисията за енергийно и водно регулиране.

Предимствата на газификацията на територията на общината са, че ще се създадат редица допълнителни възможности за развитие на икономиката, за подобряване условията на живот и условията на труд на населението, за реализиране на бюджетни икономии, подобряване качеството на атмосферния въздух, привличане на инвестиции в района за производствени предприятия. Ще се даде възможност за изграждане на оранжерийни комплекси.Всичко изброено до тук води до разкриване на нови работни места и нарастване на инвестиционната стойност и привлекателност на населеното място.