Проектно предложение ”Междурегионално сътрудничество за модерно управление на защитени местности и развитие на устойчив туризъм” внесе община Шабла в МРРБ, съобщиха от общината. Обект на проекта са Шабленското и Дуранкулашкото езера, които са защитени местности. Проектът ще включва пакет от меки мерки, като изработване на мастър-планове на защитените територии, технически проекти за изграждане на екотуристическа инфраструктура, работни посещения и семинари.

Като задължително условие в тази схема за безвъзмездна финансова помощ е партньорството с поне един представител на страна- членка на ЕС, на ниво местна или регионална власт. Патньор на община Шабла в осъществяването на този проект се предвижда да бъде област Вастра Гьоталанд, Швеция.Там се намира езерото Хорнборга, което обитават разнообразни и ценни видове птици. В езерния комплекс са изградени информационни центрове, екопътеки , кули за наблюдение на птиците.

Дуранкулашко езеро

Чрез проекта община Шабла ще може да установи контакти и да си партнира и сътрудничи с региони със сходни природни дадености, да обменя информация за най-добрите практики при управление на защитените територии и свързаната с това туристическа дейност.

Ако проектното предложение бъде одобрено, ОП ”Регионално развитие” предвижда 18 месеца за реализацията му.Размерът на безвъзмездната финансова помощ по програмата е минимум 100 хил. и максимум 300 хил.лева, като не е нужно съфинансиране на проекта.