Министърът на околната среда Джевдет Чакъров забрани за една година строителството в района на Калиакра. Мотивът е да бъдат опазени “значими природни местообитания и видове заради наличието на много планове, проекти и инвестиционни предложения за строителство”. Заповедта се отнася за Каварна, селата Тюленово, Божурец, Българево, Камен бряг, Свети Никола и Топола.

С нея се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земи, гори и водни площи (в селскостопанския и горския фонд). Изключение обаче ще бъде направено за проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на публикуване на заповедта на Чакъров в Държавен вестник има открита процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Изключения ще има и при изграждането на пречиствателни станции, съоръжения за третиране на отпадъци, пътища, укрепване на свлачища.

По данни на Българското дружество за защита на птиците към май 2008 г. в района на Калиакра са били обявени 460 проекта. Повечето са за ветропаркове, но има и за хотели и голф игрища.

Коментар на Дневник: Природа със срок на давност

Дотук тази новина щеше да звучи като добро решение. Детайлите обаче я правят противоречива. Забраната за строежи, т.е. опазването на природата, е със срок…една година. И освен това тя не важи за строителството по планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на публикуването й в Държавен вестник има открита процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Според природозащитниците в района на Калиакра са били заявени 460 проекта – повечето от тях за ветропаркове, за хотели и голф игрища.

Тези изключения превръщат забраната в полузабрана, а загрижеността на министъра в полузагриженост.

Природозащитните организации вече две години протестират срещу орязването на земите от “Натура 2000″ в този район. Изглежда, че министърът е приел аргументите им. Но защо заповедта се появява точно сега? Не е известно за колко точно проекта е обявена процедура за ОВОС и дали това не са проектите, “които е трябвало да бъдат одобрени”, и тогава да се спре строителството на други? Ако е така, изключението потвърждава правилото да се издават нормативни актове не за да отговорят на определени принципи, а тъкмо обратното – принципите да се подчиняват на “когото трябва”.

Карта на инвестиционните намерения в защитена зона Калиакра от БДЗП:
инвестиционните намерения в защитена зона Калиакра